ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CAAAP,
Contemporary Art As A Present V.O.F. te Rotterdam

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen CAAAP en de wederpartij.
1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de wederpartij gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door CAAAP zijn aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes van CAAAP zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2.

Overeenkomsten De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door CAAAP. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van CAAAP, als uit het feit dat CAAAP uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is CAAAP gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
CAAAP maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de wederpartij bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de wederpartij heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.
3.2 Prijzen zijn exclusief BTW en verzend- transportkosten. Kunstwerken die in opdracht worden vervaardigd of in opdracht worden ingelijst kunnen niet worden geretourneerd.
3.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Indien de wederpartij nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is CAAAP gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
3.5 De wederpartij is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op CAAAP in mindering te brengen op het door de wederpartij jegens CAAAP verschuldigde.
3.6 Al hetgeen de wederpartij verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de wederpartij niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt na ontvangst van de betaling en op afspraak in principe binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
4.2 De levertijd gaat in op het door CAAAP op de orderbevestiging vermelde tijdstip.
4.3 De door CAAAP opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door CAAAP bestelde materialen. Indien buiten schuld van CAAAP vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van CAAAP is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij van enige voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de wederpartij te vergen medewerking.
4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de CAAAP, geeft overschrijding van de levertijd de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade.
4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan CAAAP, is CAAAP gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die CAAAP op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij maakt, zullen wederpartij afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van CAAAP onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van CAAAP of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is CAAAP gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat CAAAP tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
6.2 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met CAAAP gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens CAAAP te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, is CAAAP gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien CAAAP gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de wederpartij te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door wederpartij wordt geweigerd, is CAAAP vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van CAAAP op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.
7.2 De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door CAAAP geleverde zaken. CAAAP blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de wederpartij zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de wederpartij bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de wederpartij niet gerechtigd op de door CAAAP geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de wederpartij genoemde verplichtingen niet nakomt, is CAAAP gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 CAAAP is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: - de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van CAAAP en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; - CAAAP het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van CAAAP en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. CAAAP zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.
8.2 Niet voor vergoeding door CAAAP komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de wederpartij, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Reclame/retourneren Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, manco's, beschadiging of verkeerde levering dient men CAAAP daarvan op de hoogte te brengen binnen 8 dagen na ontvangst van de producten Indien CAAAP geen klacht van de koper ontvangt binnen de gestelde termijn wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.
9.2 Alleen na schriftelijke kennisgeving van klacht van koper en acceptatie van deze klacht door CAAAP kan de zaak worden geretourneerd. De kosten voor het retourneren (in de oorspronkelijke verpakking) komt voor rekening van de koper. De zaak kan niet geretourneerd worden als de zaak een extra bewerking heeft ondergaan conform art 3.2. van deze AV.
9.3 Indien, na gestelde in artikel 9.2 de zaak wordt geretourneerd heeft de koper recht op een CAAAP-KAART ter waarde van het geretourneerde.

Artikel 10. Privacy CAAAP gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

De website van CAAAP, en alles wat daarop gepubliceerd wordt, is geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van CAAAP om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Rotterdam, december 2007